Politica de privacitat

Escudería Targa Iberia S.L. (en adelante ESCUDERÍA TARGA) informa als interessats que les seves dades es faran servir atenent a les limitacions, drets i obligacions que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al  tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de Dades, (en endavant RGPD), i per a cumplir el que estableix l’article 13 del RGPD s’informa de

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Escudería Targa Iberia S.L.
C/ Llacuna 11
08005  BARCELONA
NIF: B-83065250
Tel 93 222 06 60
info@targaiberia.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades facilitades pels interessats s’utilitzaran per a les finalitats legítimes previstes per ESCUDERIA TARGA, i que es concreten en les següents:

  1. Contactar amb l’interessat per donar resposta a les seves sol·licituds, peticions o consultes.
  2. Gestió de l’administració comptable, facturació i cobrament dels serveis i ticketing contractats.
  3. Gestió de la informació proporcionada per l’interessat per oferir productes i serveis d’una manera personalitzada.
  4. Contactar i oferir a l’interessat informació de caràcter comercial i publicitari sobre esdeveniments, concerts i serveis que puguin ser del seu interès

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

La base legal per al tractament de les dades d’interessats de les finalitats 1 a 2 és l’execució de la relació contractual corresponent.

La comunicació d’ofertes i serveis a clients de ESCUDERIA TARGA té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres serveis o esdeveniments amb l’objectiu de la seva fidelització. L’interès legítim previst en el RGPD permet expressament el tractament de dades personals amb aquesta finalitat.

Com a base de legitimació per a l’enviament de comunicacions comercials a interessats que no siguin clients és el consentiment obtingut de forma expressa i inequívoca. En tot cas té dret a oposar-se al tractament de les seves dades, de conformitat amb el descrit en aquesta Política.

DESTINATARIS I COMUNICACIÓ DE DADES

Les dades dels interessats no seran cedides a tercers.
Si és el cas, les dades podran ser comunicades únicament a les administracions públiques i en els casos previstos per les Lleis que siguin d’aplicació.

DURACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades per a la gestió de la relació amb els clients, facturació, reclamacions, etc… seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Finalitzada la relació contractual, les dades han de ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials, elaboració de perfils comercials i de serveis seran conservats indefinidament fins que, si s’escau, es manifesti la voluntat de supressió.

DRETS DELS INTERESSATS ESCUDERIA TARGA garanteix als interessats l’exercici dels següents drets:

Accés i rectificació: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractact les seves dades personals i d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.

Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

Limitació del tractament: los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, únicament en aquest cas les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en determinades situacions previstes en el RGPD. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: pot sol·licitar la descàrrega de les seves dades personals per a la seva portabilitat, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

Forma d’exercir els drets: els drets descrits poden exercir-se davant ESCUDERIA TARGA a través del correu electrònic que consta a l’apartat “Responsable del tractament” d’aquesta Política de Privacitat i en el qual se li informarà adequadament per al seu exercici.

Tutela de Drets: davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no hagis obtingut satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-te a aquests organismes